Technical/Clerical Staff & Assistant

[2024/04/15]

 

 

Technical Staff Tomotsugu Demachi
Satoshi Hirahara
Shuichiro Hori (Honjo Seismological Observatory)
Toshiki Kaida
Shuutoku Kimura
Toshio Kono (Tono Seismological Observatory)
Makiko Sato
Syuichi Suzuki
Assistant Technical Staff Eriko Hiraoka
Kumiko Kozuya
Miwa Saeki
Yuko Sasaki
Haruyo Satake
Lucy Zhao
Office Room Yuko Daikoku
Yoshio Suzuki
Kiyohumi Urayama
Tomie Watanabe
Toshikazu Yamagishi