Technical/Clerical Staff & Assistant

[2019/5/1]

 

Technical Staff Tomotsugu Demachi
Satoshi Hirahara
Shuichiro Hori (Honjo Seismological Observatory)
Toshiki Kaida
Toshio Kono (Tono Seismological Observatory)
Takashi Nakayama
Makiko Sato
Syuichi Suzuki
Kenji Tachibana
Assistant Technical Staff Eriko Hiraoka
Kumiko Kozuya
Miwa Saeki
Yuko Sasaki
Haruyo Satake
Lucy Zhao
Office Room Yuko Daikoku
Junichi Goto
Mika Iibuchi
Yoshio Suzuki